ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ: ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵅⴼ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵣⵉⴱⵉ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018. ⵎⴰⵙ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ, ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵢⵉⴽⵉⵣ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵉ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ. ⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵏⵙⵙⵓⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵏⵉⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ :

       ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ,

       ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵉⵎⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ,

       ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ,

       ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,

       ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ,

       ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ.