ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵔⵉⴷⵉⵔⵜ