ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵍⵇⵏⵉⵟⵔⴰ – ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ

SalonRegional sidi kacemⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵛⵔⵉⴱⵉ, ⴷⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ,

ⴷ ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ,

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵍⵇⵏⵉⵟⵔⴰ – ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵍⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⵓⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ, ⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ,  ⵙ ⵡⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵓⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴰⵔ 24 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⵔⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ.

ⵇⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ.

 

ⴷ ⵇⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷⴷⵖ, ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 26 ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵙⵔ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵔⴳ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ.

ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵙⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵙⵍⴰⵖⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ.

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

 

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 19 ⵛⵓⵏⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017: ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵜⵉⵙⵉ ⵏ 17:00, ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ: ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵏ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 19:00 ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ 2017 -2018

ⴰⴽⵔⴰⵙ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:00 ⴰⵢⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵙⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵀⵕⵎ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵊⴰⵡⵀⴰⵕⵉ

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 18:00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ:

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵇⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵊⵊⵡⵉⵟⵉ, ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵃⵔⴰⵡⵉ, ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵎⵉⴼⵔⴰⵏⵉ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

– ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ “ⵍⵎⵖⴰⵔⴱⴰ” ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵊⵊⵡⵉⵟⵉ.

– ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ “ⵏⵏⴰⵎⵉⵔ ⵍⴼⵉⵜⵏⴰⵎⵉ” ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵃⵔⴰⵡⵉ.

ⴰⴽⵡⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:00 ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵙⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵀⵕⵎ

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 17:00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ:

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ:

       “ⵏⴰⵡⴱⴰⵜ ⵄⵉⵛⵇ ⴱⴰⵔⵉⴷⴰ” ⵏ ⵜⵓⵔⵢⵢⴰ ⴱⴰⴷⴰⵡⵉ.

       “ⵛⵛⴰⵡⴰⵔⵉⵄ” ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⴰⵢⴱ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 18:00 ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ:

ⴰⵏⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵎⵛⵔⵄ ⴱⵍⵇⵚⵉⵔⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵇⵓⴹⴰⴹ, ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰⵊⵎ ⵍ ⴰⵃⵎⴰⵕ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⵛⵔⵄ ⴱⵍⵇⵚⵉⵕⵉ.

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 22 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:00 ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ.

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵙⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵀⵕⵎ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 17:00 ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ:

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜⵅⴼ “ ⵎⵉⵏⵟⴰⵇⴰⵜ ⵍⵖⴰⵔⴱ ⴱⴰⵢⵏⴰ ⵜⵜⴰⵔⵉⵅⵉ ⵡⴰ ⵜⵜⴰⵏⵡⵡⵓⵄ ⵜⵜⴰⵇⴰⴼⵉ), ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵍⴱⵓⵣⵉⴷⵉ ( ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⵏ ⵟⵓⴼⴰⵢⵍ – ⵍⵇⵏⵉⵟⵔⴰ), ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⵎⵓⵃⵉⴱ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ).

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 18:00 ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ:

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵉⵜⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ, ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⴷⴷ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵖⵔⴱⵉ ( ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⴱⵏⴰⵚⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵙⵉⴷⴰ).

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 18:30 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵜ, ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⴷⵡⴰ ⵏⵏⴰⵇⵇⴰⵍ ( ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ).

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵊⴰⵍ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:00 ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ.

ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:30 ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ.

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵊⴰⵍ – ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ, ⴼ ⵓⵣⵎⵣ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵣⵊⵊⴰⵍⵜ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵃⵊⵊⴰⵎⵉ, ⵙⴳ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵄⴰⵚⴰⴼⵉⵕ ⵕⵕⵓⵃ, ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵊⴰⵍⵉⵢⵢⵉⵏ,  ⵙⴳ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵡⵍⵉⴷⴰⵜ ⵚⵚⵢⵢⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵣⵊⵊⴰⵍ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵕⵕⵃⵎⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴽⴱⴷⴰⵏⵉ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 11:00 ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴱⵏⵊⴷⴷⵉ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 17:00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵣⴰⵊⴰⵍⵉⵜ, ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵣⵊⵊⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⴰⵊⴰⵍⵉⵢⵢⵉⵏ, ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍ ⴰⵎⴰⵍ ⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 17:00 ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⴳ ⵍⴼⵓⵙⴰⵢⴼⵉⴰⴰ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉ , ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵣⵣⵉⵥⵓⵏⵉ.

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵙⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵛⴱⴰⵍ ⵍⵎⵄⵎⵓⵔⴰ.

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 24 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:00 ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ.

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵙⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵛⴱⴰⵍ ⵍⵎⵄⵎⵓⵔⴰ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 11:00 ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵊⴰⵡⵀⴰⵔⵉ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵣⵣⵀⵔⴰ ⵣⵣⵔⵉⵇ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 17:00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ “ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⴼⵕⵉⵇⵢⴰ. ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ (ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ):

“ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵔⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⵙⴰⵍ “ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏⵉ ⵏⵉⵎⴰⵔ ⵜⴰⵏ ⴷⵉⵣⵉⵔ ⵏⵖⵓⵎⵓ ⵏⴰⵎⴰ.

« LES OULEMENS DU SENEGAL ET LEURS EFFORTS DEPLOYES SUR LA DOCTRINE ACHARITE : ETUDE ETANALYSES », ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵓⵛⵔⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⴷⵢⵉ, ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴰⵏⵜⴰ ⴷⵢⵓⴱ ⴷⴰⴽⴰⵕ.

«PERLE NOIRE ET LE LEPREUX DE DANTOKPA», ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉ ⵓⵎⴰⵕⵉ ⵖⴰⴱⵉⵏⴷⵉ.  ⵙ ⵓⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵔⵔⵉⴼⵉ, ⴰⵎⵣⵔⵓ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 17:00 ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⴳ ⵍⴼⵓⵙⴰⵢⴼⵉⴰⴰ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉ , ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵣⵣⵉⵥⵓⵏⵉ.

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵊⴰⵡⵀⴰⵔⵉ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵣⵣⵀⵔⴰ ⵣⵣⵔⵉⵇ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ:

ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ: ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:00 ⴰⵔ 13:00

ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ : ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 15 ⴰⵔ 20:00