ⴰⵙⵖⵣⵉⴼ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵉ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ 2020
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵃⴹⵉⵟⵉⵏ
ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020
ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵄⵔⴰⵇ
ⵜⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ
ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ

ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ

ⵉⵍⵖⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ

ⵉⵍⵖⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵉⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵢⵉⵏ

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ