ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ: ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵍⵓⵍⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 1984 ⴷⵉ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵢⴰⵎⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷ...
Read More

ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 53 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2021

ⵜⴽⴽⴰ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴰⴷⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵃⵓⵎⴰ...
Read More

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎⴻ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎⴻ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ
Read More

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ 27 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ...
Read More

ⴰⵙⵖⵣⵉⴼ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵉ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ 2020

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵜⵏ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏ...
Read More

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵃⴹⵉⵟⵉⵏ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵀⴷⵉ ⵇⵓⵟⴱ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ...
Read More

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ, ⴳ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ...
Read More

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⴷ...
Read More

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵄⵔⴰⵇ

ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ...
Read More

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ

ⵉⵍⵖⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ

ⵉⵍⵖⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵉⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵢⵉⵏ

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ