ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵉⵎⵥⵢⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

prix livre20171ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 22 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵍⴽⴰⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ,

ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵃⵓⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵡⵛ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵔ.

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴷⴷⵖ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⵓⵏⴳⴰⵍ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ). ⴷ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⵛⵎⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷ.

ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés