ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

791 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴷ 1566 ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

logo siel24ⵓⵡⴹⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, 791 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, 1566 ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ.

 

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ  ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵙ 24, ⵙⴳ 08 ⴰⵔ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵡⵉⵏ.

ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴷⵔⴰ:

-       ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵢⵓⵡⴹⵏ : 271 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴷ 600 ⵏ ⵓⵎⴷⵔⵓ.

-       ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ:  70 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴷ 150 ⵏ ⵓⵎⴷⵔⵓ.

-       ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ:  50 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴷ 150 ⵏ ⵓⵎⴷⵔⵓ.

-       ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ:  20 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ.

-       ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ: 9 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ.

-       ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ: 7 ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ.

-       ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ:  6 ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ.

-       ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⵉⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ: 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ.

-       ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ: 38 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ.

-       ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ: 6 ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés