ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018.

logo siel24ⵜⵉⵡⴹ ⴷ ⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⵏ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018 ⵜⵉⴳⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ - ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ, ⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⵉⵡⵛⴰⵏ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018.

 

ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ 520000 ⵏ ⵓⵏⵣⵔⵓⴼ, ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵡⵉⵏ ⵏⴹⴰⴹⴰⵏⴷ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 50.72 %, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴷⵖ, ⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ, ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ, ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵎⵉⵚⵕⵉ, ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ, ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ...

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵏⵙⵙⴽⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 700 ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵙⵔ, ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙⴳ 45 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ 125000 ⵏ ⵓⵙⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ. ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 21% , ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ 16% , ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ 15% , ⵉⵙⴳⴷⵏ (ⴷⴷⵉⵏ) 9% , ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ 9% , ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ 7% , ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ 6% , ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ 6%, ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ 2% , ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ 4%

ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⵜⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⵢⵉⴷⵉⵔⵜ ⵊⴰⵔ ⵎⴷⴷⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ, ⵜⴽⴽⵙ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵅⵅⵓⵜ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍ ⴷⴷⵖ, ⵉⵜⴽⴰⵔ, ⵙ ⴽⴰ ⵡⴰ ⴽⴰⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ 1566 ⵏ ⵡⵓⴷⵎ, ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés