ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

salon caire18ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ

ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵥⴰ, ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ 10 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2018.  ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ,

ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⵡⴰⵙⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ 2 ⵎ 63, ⵙ ⵜⵉⵔⵉⵡⵔ ⵅⴼ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴳⴰⵏ ⵜⵏ :

1-  ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴷⴰⵕ ⵍ ⴰⵎⴰⵏ.

2-  ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

3-  ⵜⵜⴰⵡⵃⵉⴷⵉ.

4-  ⴷⴰⵕ ⵜⵜⴰⵇⴰⴼⴰ.

5-  ⴷⴰⵕ ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ.

6-  ⵚⵓⵎⴰ ⴳⵔⴰⵎ.

7-  ⴷⴰⵕ ⵕⵕⵛⴰⴷ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜⴰ.

8-  ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵃⵉⴽⵎⴰ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⴽⵜⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⵉⵚⵕⵉ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⵛⵛⵔⵇⴰⵡⵉ. 

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés