ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

afficheberkan2017ⴳ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵜⴷⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴷⴰ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⴰⵔ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ, ⴷ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ, ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵊⴰⵔ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⵇⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏ, ⵙ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵊⵊⴻⵊ ⵏ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ.

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés