ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵍⵖⵓ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ 2017

doha2017ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⴳⵏⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017.

ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵢⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ 2 ⵎ 24, ⵉ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ. ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ:

1-   ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ,

2-   ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴷⴰⵕ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ.

3-   ⴷⴰⵕ ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ,

4-   ⵢⴰⵏⴱⵄ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

5-   ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ.

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés