ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵎⵉⵚⵕ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 24 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙⵏ 2018

logo siel24ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ.

ⴳ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 24 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⴰⵔ 18 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⵙ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

afficheberkan2017ⴳ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵜⴷⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴷⴰ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵍⵖⵓ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ 2017

doha2017ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⴳⵏⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017.

ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵢⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ 2 ⵎ 24,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

“ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴽⵓⵏⴰⴽⵔⵉ” ⴽⵓⵏⴰⴽⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2017

ConakryCapitalemondilae livreⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ “ⴽⵓⵏⴰⴽⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2017”, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴰⴱⵔⵉⵍ ⴰⵔ 22 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2018, ⵙ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⴷⵉ ⵖⵉⵏⵢⴰ, ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, (ⴰⵔ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ) ⴰⵙⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵛⵛⴰⵔⵉⵇⴰ 2017

sharjabookfairⴰⵔ ⵜⵙⵏⴰⵍ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ, ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵛⵛⴰⵔⵉⵇⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 01 ⴰⵔ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017.

ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ 18 ⵎ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ, ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯⴰⵙⵎⴳⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵢ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ), ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⴳⵉⵏ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵙⵏⴰⵍ, ⵙ ⴷⵉⴳⵙ:

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés