ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⵉ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ 2018

doha2018ⴰⵔ ⵜⵙⵏⴰⵍ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.

ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ 2 ⵎ 24, ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ 5 ⵏ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵖⵉⴼⵙⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵕⵥⴰⵏ (ⵏ ⵢⵉⵙⵢ, ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ, ⴷ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵔⵉ).

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵍⵏ:

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵛⵛⴰⵔⵉⵇⴰ 2018

sharjah international book fair 2017 events in sharjah uae 1ⴰⵔ ⵜⵙⵏⴰⵍ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵕⵥⵉⴳⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⴳⵏⴰⵔⵜ ⴷ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ 31 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴰⵔ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.

ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵥⵕⵉⴳⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵙ 2 ⵎ18, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⵕⵥⵉⴳⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵥⴰⵕⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ, ⴷ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵔⵉ.

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ:

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1439/2018 (ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ 39)

ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ 3246.14 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴷⵉ ⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1435, ⵉⵏⴰⵍⵏ 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2014 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1234.79 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵎⵓⵃⵕⵕⴰⵎ 1400 ⵉⵏⴰⵍⵏ 3 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1979, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ. ⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⵕⵥⵎⵏ 16 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ, (ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ) ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 39 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵜⴱⴹⵓ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ:

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⵉ ⵊⵓⵏⵉⴼ 2018

geneve2018ⵇⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏⵜ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵢⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⵙ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ: ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏⴱⵄ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵎⴰⵔⵙⵎ, ⴷⴰⵔ ⴰⴱⵉ ⵔⵇⵔⴰⵇ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵜⵓⵟⵟⵓⴹⵜ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵙ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴰⴷ ⵣⴰⵔⵙ ⴷ ⵢⴰⵙ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 100000 ⵏ ⵓⵏⵔⵣⴰⴼ.

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⴳⵏⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018

aid kitab2018 t1ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⵙ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙ ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ, ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷⵉ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⴷ ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴷⵉ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés