ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵟⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ”

AfficheAita2018ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵟⴰ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⴰ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴰⵔ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.

ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⴷⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ, ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ , ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ.

ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⵟⴰ,ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵎⵏⵜⵉⵔⵉ (ⵛⵛⵉⵅⴰ ⵏⴰⵄⵉⵎⴰ), ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵕⴹⵉ (ⵛⵛⵔⵉⴼ). ⵏⵉⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷⴷⵖ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ “ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵟⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ”.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés