ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴷⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵜⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ

dakka20181ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵜⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ, ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⵔ 21 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.

           ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴽⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵜⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ “ ⵡⵍⴷ ⵛⵖⵖⴰⵍⵉ” ⵙⴳ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ. ⴷ ⵇⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵢⵉⵏ.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés