ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵔ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ

AfficheJMT2018ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ 2018

ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ (27 ⵎⴰⵕⵚ), ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙⵙⵖ ⵇⴰⴷ ⵉⵜⴽⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⴷⵉⴳⵙ:

-       ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ,

-       ⴰⵙⴳⵯⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ

-       ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ,

-       ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

-       ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ...

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ:

ⴰⵢⵏⴰⵙ 26 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ: ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ “ⵅⴰⵕⵉⴼ” ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵏⴼⴰⵙ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵕⵉ.

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 27 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴳⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ : ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⴱⴷⵕⵃⵎⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰⴷⵉ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵏⵏⴰⵊⵉ.

ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ “ⵚⵓⵍⵓ” ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴽⵓⵏ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ.

ⴰⴽⵕⴰⵙ 28 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ: ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ “ⵍⵅⴰⴷⵉⵎⴰⵜⴰ” ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷⵓⵣ ⵜⵎⵙⵕⵃ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés