ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵔ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

darchiirteteouanⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 - ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ - ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ “ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ”, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜⴰ ⴰ, ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵢⴰⵇⵟⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ, ⵏⵏⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴳⴷⴷⵓ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵔⵇⵇⵉ.

ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷⴷⵖ, ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ “ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ”, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⴹⴰⴹⴰⵏⴷ.  ⴷ ⵉⵎⵎⴷⵔⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ, ⵥⵀⵓⵔ ⴽⵕⵕⴰⵎ, ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵕⵀⵓⵏ, ⵢⵓⵙⴼ ⵏⵏⴰⵡⵔⵉ. ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵇⴰⴷ ⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ.

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés