ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ

mek30119e

ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ

afulayAffiche

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵟⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ”

AfficheAita2018ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵟⴰ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⴰ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴰⵔ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴷⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵜⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ

dakka20181ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵜⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ, ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⵔ 21 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵄⴱⵉⴷⴰⵜ ⵕⵕⵎⴰ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18

afficheabidatrma020718ⴳ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵄⴱⵉⴷⴰⵜ ⵕⵕⵎⴰ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵅⵕⵉⴱⴳⴰ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵃⵎⵎⵣⵡⵓⵔ ⵉ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⴽⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵔ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ

AfficheJMT2018ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ 2018

ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ (27 ⵎⴰⵕⵚ), ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙⵙⵖ ⵇⴰⴷ ⵉⵜⴽⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⴷⵉⴳⵙ:

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés