ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴼⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⴽ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⴰⵔ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

4FNAR2018ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⴽ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24, 25, 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018.

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ.

Solo3ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴰⵔ 16 ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ 2018, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵇⴰⵙⵎⵉ, ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ “ⵚⵓⵍⵓ” ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⴰⴳⵓⵏ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵍⵎⵓⵟⵉⵄ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴷ ⵜⵎⵔⵣⵓⵜ ⵜⵉⵍⴽⵎⴰⵙ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

"ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴳⵔⵓ

LalaRabiaR1ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴳⵔⵓ “ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙⴳ 18 ⴰⵔ 30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017.

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 18 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ.

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ

jardin2017ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵙⵉⵔⴼⴰⵏⵜⵉⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴽⴰⴱⵉⵍⴷⵓ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰⵙ ⴽⵓⵍⵟⵓⵕⴰ ⵉⵏ ⵔⵉⴷ, (ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ) ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⴽⴰⵕⵎⵉⵏ ⴽⵓⵍⵓⴳⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ 2017

nuit galeries 2016 ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ “ⵉⴹ ⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ”. ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés