ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

IMG 8554ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵜⴳⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés