ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ ⴳ ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ

2018 11 16 13 07 06ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : “ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ”.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵢⵉⴽⵉⵣⵏ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴳⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ.

ⵉⵎⵃⴽⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⴳ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⵏ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.

ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵣⵓⵏⴷ : ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵉⴽⴰ, ⴰⵢⵜ ⵏⴱⴷⴰⵙ, ⵜⵉⴽⵔⴰⴽⵔⴰ, ⴷ ⵓⴳⴰⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés