ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2019

parl9 960x640ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵔⴰ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵙⵓⴷⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵎⴰⵏⵏ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵙ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵢⴰⴽⵣ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵍⵢ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵢⵉⵡⴹⵏ 50 358 633 ⴷⵔⵀⵎ, ⵅⴼ 20 000 000 ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés