ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ISAAⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018, ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, (ⵉⴱⴷⴷⴰ) ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵉⵙ 22 ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 28 ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ,

ⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵚⵚⴰⵎⴰⴷⵉ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ, ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵙ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵇⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴰⴷ.isadac800x533

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés