ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵉⵎⵎⴳⵔⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵚⵉⵟⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ, ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

eddakhla290618ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵚⵉⵟⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⵀⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ, ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵚⵉⵟⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴷⴷⵖ.

 

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵅⴼ ⵓⵚⵉⵟⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ, ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵓⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵏⵣⴰⵏ ...

ⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ, ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷⴷⵖ, ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ, ⵍⵉⵍ ⵏ ⵎⵉⵏ ⵢⵓⵙⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵚⵉⵟⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ, ⴳⴰⵏⵜⵏ:

-       ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵊⵉⵍⴰⵍⵉ,

-       ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴱⵅⴰⵔⵉ ⵎⵓⵎⵍ,

-       ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ,

-       ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵉⵎⵓⵏⴰ ⵙⵙⵢⵢⴷ (ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ).

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés