ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ

amb palestine20181ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵛⵛⴱⴽⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵍⴰ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰ, ⴰⴳⵔⴰⵡⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ, ⴳ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷⵉ ⵡⵊⴷⴰ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ , ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ, ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ, ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⴷⵔⵓ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷⴷⵖ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴰⴽⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ.

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés