ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ: ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

isadac201811ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵎⵓⵏⵜⴰⵙⵉⵔ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⵎⴰⵙ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⵎⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵉ ⵖⴰ ⵜⵏ ⵢⴰⴷⵊ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵍⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵎⴳ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ. ⴷ ⵎⴰⵏⵉⵢⴰ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ.

ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴽ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵙ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵏⵏⵉ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵎ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés