ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ass minculture20181ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵎⴰⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⵉⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ.

 

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵖⴱⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴳ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵓⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ. ⴷⵜⵜⵓⴽⴰ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ, ⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵍⵄⵓⵎⵕⴰ.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵙ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.ass minculture20182

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés