ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵔ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

princeMlyLhassanⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⴱⵔⴰⵢⵔ 2018, ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ  ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ,

ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⵍⵍⵉⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵖⵉⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ, ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵡⵉⵏ ⵛⵛⴰⵔⵉⵇⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ, ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙⵉⵔⴼⴰⵏⵜⵉⵙ, ⴷ ⴷⴰⵕ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ...

 

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉⵜ,  ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵜⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵢⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ. ⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 300 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴳ 45 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 700 ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ , ⴷ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⵊⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵏⵙⴰ. 

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés