ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ: ⵇⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 350 ⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

siel24050218ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 350 ⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴼⵍⵓⵍ, ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵏⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⵇⴰⴷ ⴱⴷⴷⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 14 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵙ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵃⵟⵟⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵔⵇⴱ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⴳ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⴷⴷⵖ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ, ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖ ⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ , ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ.  siel240502181

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés