ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

bnrm201712ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵉⵇ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ,  ⵃⴰⴹⵔⵏ ⴰⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵜⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ,

ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴹⴼⴰⵕ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ,  ⴷⵓⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵅⴼ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡⴰ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ.

 ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵢⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⵜⵜⴰⵀⴰⵏⵉ ⵜⴰⴽⵛⵛⵓⵎⵜ, ⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵙ ⴷⴰⵜ, ⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵊⴰⵊ ⵜⵙⴷⵍⵙⵉⵜ, ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵙ ⴷⴰⵜ. ⴹⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, 2017 ⴷ ⵡⵉⵏ 2018, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ.  

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés