ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

BNRM japonⵙ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ,  ⴷ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵓⵎⵣⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ), ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ( ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 100 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵢⴰⴱⴰⵏⵉ, ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 10 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ), ⵜⴳⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ.

 

ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⴰⵀⵉⵙⴰ ⵙⴰⵜⵓ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⴽⵓⵊⵉ ⵀⴰⵏⴰⵜⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ, ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

  BNRM japon3(ⵙⵙⴽⵔⵏ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 19 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜ ⵉ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵄⵍⵓ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ, ⵏⵏⵉ ⵜⴽⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⴰⴷ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ 82.900.000  ⵢⴰⵏ ⴰⵢⴰⴱⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ 12.000.000 ⵢⴰⵏ ⴰⵢⴰⴱⴰⵏⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴼⴰ ⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ

ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⴷⵖ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ. BNRM japon2

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés