ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ

iscesco20171ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ “ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵚⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ”, ⵏⵏⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵔ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ,

ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵔⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, (ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ) ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⵍⵃⴰⵔⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵍⵃⴰⵊⵎⴰⵔⵉ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵜⵄⵔⵉⴱ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵇⵇⵏ, ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵔⴱⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵏⵏⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

 

iscesco2017

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵔⴱⵉ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⵉⵎ ⵍⵄⵕⵓⵙⵉ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍⴰ ⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵚⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵙⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵕⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵔ ⵖⵉⴼⵙ ⵙⵙⵉⴷⵓⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ. 

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés