ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴷⵓⵕⴱⴰⵏ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ 2063 ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ

Durban2018ⵢⴰⵎⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 05 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵓⵕⴱⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵣ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ 2063 ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ

festartspopulaireⴳ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 49 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 03 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : “ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ”, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ministre290618ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵚⵉⵍⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, (ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ) ⵎⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴳ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⵙⵙⵉⵏⴼ ⵜⵉⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⵙ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵉⵎⵎⴳⵔⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵚⵉⵟⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ, ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

eddakhla290618ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵚⵉⵟⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⵀⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ, ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵚⵉⵟⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴷⴷⵖ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵚⵉⵏⵉⵢⵏ

chine2018ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵚⵉⵏⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵢⵉ ⵏⵉⵏⵢ (ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ), ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵚⵉⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴷⵙ ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵍⵄⵍⵍⴰⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ: ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ: ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ

reun070618ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵎⵃⴹⴰⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵎⴰⵀⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵏⴼ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⴱⴰⵟⵍ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵄⴷⴷⵕⵏ

fdt2018ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵉⵖⵍⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ 769.18, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵄⴷⴷⵕⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵅⴼ ⵜⴼⵓⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ)

sg2018ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⵄⴰⴼⵉⴼⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⴰⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ: ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵅⴼ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵣⵉⴱⵉ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018. ⵎⴰⵙ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ, ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés