ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ: “ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⵄⴱⴱⴰⵙ ⵍⵊⵉⵕⴰⵕⵉ”

D3CAA4Aⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ : “ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⵄⴱⴱⴰⵙ ⵍⵊⵉⵕⴰⵕⵉ”.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

IMG 8554ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

IMG231118ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰ 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⴷ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ ⴳ ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ

2018 11 16 13 07 06ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : “ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ”.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2019

parl9 960x640ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷⵉ ⵍⵊⴰⵣⴰⵢⵔ

laa 4 e1540508046946 300x226ⵉⴷⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵎⵏⴰⵇⵇⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ , ⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵇⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴽⴰⴹ ⴷⵉ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ

LA 1 e1539872217966ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴽⴰⴹ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 17 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018, ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵎⵓ ⵓⵃⵍⵍⵉ, ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⴱⴽⵉⵔⴰⵜ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴼⵟⵟⴰⵃ, ⴷ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴷ ⵎⵃⵏⴷ ⵍⵄⵏⵚⵕ, ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ. ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵏⵉⵍ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵊⴷⵉⵔ - ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ

chabab2018ⵢⵓⵎⵎⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 14 ⴷ 15 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ, (ⵢⵓⵎⵎⵔ) ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵢⵓⵙⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵙⵜⵢ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ “ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ”.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ISAAⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018, ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, (ⵉⴱⴷⴷⴰ) ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵉⵙ 22 ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 28 ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés