ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ “ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ”

AMJOUNEⵜⵉⵡⵢ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ “ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ”, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⵍ ⵎⴰⴽⵜⵓⵎ. ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵡⵢ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ 300 ⵏ ⵡⴰⵍⴼ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ, ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ 3842 ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵣⴳⵍⴷⵉ

med mzeⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵣⴳⵍⴷⵉ ⴳ ⵉⴷⵏ 29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018, ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵖ ⵏ ⵛⴰ ⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴽⴽⴰⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵢⵓⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ, ⴰⴽⴷ ⵉⴰⵏⵥⵓⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵛⵛⵊⵄⵉ, ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵙⵙⵇⵇⴰⵟ, ⵃⵎⴰⴷ ⵟⵟⵢⴱ ⵍⵄⵍⵊ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴼⵡⵉⵜⵃ, ⴷ ⵍⵎⵄⵟⵉ ⴱⵏⵇⴰⵙⵎ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵍⵖⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⴳⵏⴰⵔⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ, ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⴰⵔ 18 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵍⵖⵓ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⴷⴷⵊ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴰⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⵙⴳ 09 ⴰⵔ 18 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2018; ⴷ ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵏ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.

ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴼⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ, ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵏⵏⵉ ⵎⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⴰⵙⴳⵎⴹ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏ: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ. ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵉⵎⵓⵏⵉ

maimouniⵙ ⵡⵓⵍ ⵉⴱⵔⵉⵏ, ⵢⵉⵡⴹ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵉⵎⵓⵏⵉ, ⵉ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵜ, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵖⵍⵉⵏ ⵉ 50 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...

Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés