ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⴷⵉⴼⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⵉⵣ

Kasbah benhadou2017ⵉⵡⵛⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912. ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ 22.80, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵛⴰⵎⵏ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

 

ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵙ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵓⵡⵙ ⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵙ ⵓⵢⴰ, ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ. ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⵎ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵙ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⵏⴽⵜⵉ, ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⴽ ⵓⴷⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ, ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

 

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.17.644 ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵉⴷ ⴳ ⵓⴷⵔⵉⵣ, ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 22.80, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵔⴰⵊⴰ ⴰⵎⵙⵉⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵎⵔⴷⵉⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵙ ⵓⴷⵔⵖ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ.

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ , ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ. ⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵙⵉⵜ ⵏ “ⵏⵓⵍ ⵍⵎⵟⴰ” ⴳ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵙⵔⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⴳⵍⵎⵉⵎ, ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴷ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵣⵍⵉⵍ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⴳⵓⵍⴼ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ.

ⴷ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵍⵇⵚⵕ, ⴷ ⵣⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵙⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵛⵛⵔⵉⴼ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷ ⵍⴽⵏⵉⵙⴰ ⵜⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉⵜ, ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴼⵓⴽⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵍⴱⵓⵚⵟⴰ, ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ, ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵕⴰⴱⵉ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷⵉ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴳ ⵓⴷⵔⵉⵣ.

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵉ ⴰⴽⵕ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⴰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés