ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉⵜⵉⵏ

da3mⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵡⴰⵏⴳⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⵍⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵓⴷⵊⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ, ⵉⵖⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⴰⴷ, ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ:

-       ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ : 10.463.300 ⴷⵔⵀⵎ.

-       ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ : 3.522.600 ⴷⵔⵀⵎ.

-       ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ : 12.398.100 ⴷⵔⵀⵎ.

ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ, ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵜⵓⴷⴷⵊⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ 9.180.00 ⴷⵔⵀⵎ. ⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵣⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ, ⵜⵓⴷⵊⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ 7.440.000 ⴷⵔⵀⵎ. 

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵉ ⴰⴽⵕ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⴰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés