ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵡⵊⴷⴰ ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ : ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ

Oujda2018ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 1 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2018. ⵢⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017.

 

ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰⵏ “ⵡⵊⴷⴰ ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ : ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ”. ⴷⴰ ⵉⵙⵢⵉⴽⵉⵣ ⵓⵢⴰ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵉ ⵖⴰ ⴷ ⵢⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵡⵊⴷⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵕⵚ 2019. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ. ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵓⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵡⵓⵏⴷ ⴰⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ , ⵎⴰⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰⵔ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 500 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⵙ 1200 ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⵖ, ⵉⵅⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵎⴰⵕⵙ 2018 ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⵉ ⵡⵊⴷⴰ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⴷⵉ ⵎⵉⵚⵕ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴰⵔ 18 ⵎⴰⵕⵚ 2018 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵇⵚⵓⵕ.

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵉ ⴰⴽⵕ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⴰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés