ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴳ ⴷⵉ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⴷⴰ ⵜⵔⴳⴳⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ, ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ “ ⵉⴹ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵚⵓⴼⵉⵜ”

daarchiir tetouan122017ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 29 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017- ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ (ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ) - ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ “ⵉⴹ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵚⵓⴼⵉⵜ”, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 28 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ (ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ), ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ.

ⴳ ⵓⴱⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵉⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵅⵍⵉⵄ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ⵜⵚⵓⴼⵉⵜ”, ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ “ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵚⵓⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴼⵍⴷ”, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⴷ ⴷⴷⵖ, ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵚⵓⴼⵉ, ⵊⴰⵔ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵟⵟⴱⴰⵍ , ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⵓⵔⵢⵢⴰ ⵉⵇⴱⴰⵍ. ⴷⵉ ⵜⵉⵢⵢⵉⵔⴰⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵏ “ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⵜ ⵜⴰⵛⴼⵛⴰⵡⵏⵉⵜ”  ⵏ ⵍⵍⴰ ⵕⵃⵃⵓⵎ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ.

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵉ ⴰⴽⵕ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⴰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés