ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⵉⴽⵕⴰⵎ ⵄⴱⴷⵉ, ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵣⵡⵉⵔⵉⵇ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⵙⵄⴷ: ⴷ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵏ”ⵜⵉⵍⴽⵉⵡⴰ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ”, ⴳ ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

afiche darchiir marrakechⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡⴷⵉⵢⵢⴰⵜ:  ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.

ⵙ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵎⴰⵔ ⴷⴰⵕ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵙ ⵓⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ “ⵜⵉⵍⴽⵉⵡⴰ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ”, ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ, 

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵙⵜ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⴳⵯⴰⵜ, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡⴷⵉⵢⵢⴰⵜ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ:

-       ⵉⴽⵕⴰⵎⵄⴱⴷⵉ, ⵢⴰⵜⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏⵓⵏⵜⵉⵜⵏⵓⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⵉⵡⵛⴰⵏⵉⵊⵊⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵉ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⵙ ⵉⵔⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ.

-       ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵣⵡⵉⵔⵉⵇ, ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵙⵉⵍⵖ,  ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵕⵛⵎ ⵢⴰⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ, ⵍⵍⵉ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

-       ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⵙⵄⴷ, ⴷ ⴰⵣⵊⵊⴰⵍ ⵉⵡⵛⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵜⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⵜⵎⴷⴷⵉⵜⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ, ⵇⴰⴷⵜⵉⵍⵉⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵓⵏⵖⵎⴰⵙⵀⵉⵛⴰⵎⵍⵎⵖⴰⵔⵉ, ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵇⴰⴷⵜⵉⵍⵉⵜⴷⵔⴰⵡⵜⵜⵔⴰⴱⵓⵜⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜⵛⵛⵉⵅⵍⵊⵉⵍⴰⵍⵉⴰⵎⵜⵉⵔⴷ, ⵉⴱⴷⴷⵉⵛⵛⵉⵅⵍⵃⴰⵊⴱⵏⵄⵎⵕⵍⵎⴰⵍⵃⵓⵏⵉⵙⴳⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴰⴷⵏⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵎⴰⵙⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵓⵏⵓⵕⵥⵎⴷⴰⵕⵛⵛⵉⵄⵔⵎⵕⵕⴰⴽⵛⴰⵙⵙ 16 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⵉⵊⵊⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜⵜⴷⵍⵙⴰⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⴽⴷⵜⵎⵓⵔⵜⵛⵛⴰⵔⵉⵇⴰⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ.

ⴷ ⴰⵔ ⵜⵕⵥⵥⵎ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ, ⴰⴷ ⵄⵍⵓⵏ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ “ⴷⴷⵉⵡⴰⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉ”, ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⵥⵕⴳⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵇⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ “ⵜⵉⵍⴽⵉⵡⴰ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ”, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵍⵃⴰⵍ, ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.   

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019
ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵉ ⴰⴽⵕ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⴰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2019 Ministère de la Culture - Tous droits réservés