ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ

affiche ihtifalyat alhouroufⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ, ⵙ ⵓⵙⵣⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⴽⴱⵉⵔ - ⵔⵕⴱⴰⵟ, ⵙⴳ 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⴰⵔ 22 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2018.

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ.

ⵇⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⵖ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ, ⴷ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵏⵙⴰ, ⵙ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.

ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵜⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ (18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ), ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ, ⴳ ⵜⵍⵍⴰⵏⵜ:

-        ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

-        ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ

-        ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ

ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ, ⵣⵓⵏⴷ : ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙⵍⴰ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ, ⵙⵉⴷⵉ ⵕⵃⵃⴰⵍ, ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⵥⵕⵀⵓⵏ, ⵚⵟⵟⴰⵜ, ⴱⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ.

ⴰⵎⵓⵙⵙⵉ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵎⵓⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴷⴷⵖ. 

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵉ ⴰⴽⵕ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⴰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés