ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ), ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 878 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ, ⴷⵉⴳⵙⵏ 167 ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ.

ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ), ⴷ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ 12 ⵓⵜⵓⴱⵔ 2017. ⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017/2018. ⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ,  ⴷ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ, ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵥⵉⵍ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴳ ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ, ⵜⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴽ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ.

 

ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵎⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 878 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴷⵉⴳⵙ 167 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ. ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⴰⴷ ⵏⵡⵛ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ:

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵍⵇⵏⵉⵜⵔⴰ:ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 58 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷⵉⴳⵙ 29 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⴷ 32 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 15 ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ,  ⴷ 41 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷⵉⴳⵙ 9 ⵥⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ 11 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵚⵟⵟⴰⵜ: ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 49 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ 16 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 18 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 23 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ. ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ 23 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ: ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 20 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ 11 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 7 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 26 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ 2 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ:ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 24 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ 12 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 8 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 12 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ 16 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ:ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 16 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ 14 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 8 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 12 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ 4 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ: ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 22 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ 12 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 7 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 7 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙ:  ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 15 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ 15 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 11 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ:  ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 15 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ 5 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 25 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ: ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 9 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⴷ 14 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 11 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 7 ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ 5 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ.  

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ:  ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ 7 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⴷ 5 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ 5 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 12 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ 6 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ: ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ 9 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏⵏ, ⴷ 4 ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ 14 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ 5 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ.

-       ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ: ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⴳⵍⵎⵉⵎ.

            ⴷ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 19.

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵉ ⴰⴽⵕ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⴰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés