ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ

projets culturels ar

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ 2020

vision2020

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵉⵏ

bnrm logo archive logo theatre logo

ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

revue statist2013 2015

ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

inba logo isadac logo insap logo

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

guide

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

tyd

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ

biblio guide2 festiv guide2 salles guide2

ⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

mail15

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

carteartiste14

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⵎⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ

solo2018ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018, ⵉⵎⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵎⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ “ⵚⵓⵍⵓ”, ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵍⵎⵓⵟⵉⵄ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⵜⵉⵍⵎⴽⴰⵙ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵙ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ “ ⴷⵓⵣ ⵜⵜⵎⵙⵕⵃ”, ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ “ ⵍⵅⴰⴷⵉⵎⴰⵜⴰⵏ”, ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⴼⵕⵕⵊⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⴽⴽⵓⴽⴰ ⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵡⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵣⵖⴰⵏⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⵓⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴷⴰⵜ, ⴼⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴰⵡⴹⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ, ⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴱⴷⴰ ⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵉ ⴰⴽⵕ ⴰⴽⵡ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⵉ ⴰⵙⴰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2018 Ministère de la Culture - Tous droits réservés