ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ :

 

– ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ :

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ
ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ
ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⵄⴰⴼⵉⴼⵉ
ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵏⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ
ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵎⵓⴼⵜⴰⵇⵉⵔ ⵢⵓⵙⴼ ⵅⵢⴰⵕⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ

ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵎⴰⵍⵉⵥⵉ

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ 
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⵢⵜ ⵎⵃⵏⴷ


– ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ: 

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵟⴰⵏⵊⴰ – ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ – ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴼⴰⵙ – ⵎⴽⵏⴰⵙ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ – ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⵔⵄⴰ – ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ – ⵎⴰⵙⵙⴰ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵙⵍⴰ – ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ – ⴰⵙⴼⵉ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ- ⵚⵟⵟⴰⵜ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ – ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

– ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵄⵢⵓⵏ – ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

 

 

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ:

 

ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ 

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ