ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵊⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵚⵚⵏⴰⵟ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 10 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2019, ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵊⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵜⵖⵓⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ, ⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵎ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵎⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵖ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴽⴰⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵇⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵢ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.