ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ “ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”.

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ “ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”.

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ,ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ “ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴰⵔ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ:ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ, ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ, ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵇⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴰⵍⵜⵓ, ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⴰⵎ, ⵇⴰⴷ ⵥⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵇⵇⵏ, ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷⴷⵖ, ⵇⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⴱⴷⴷⵉⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵜⵏ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵀⵏⴰⴻⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⵀⴷⴷⴰⵕ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⵇⴰⵢⴷ ⴰⵎⴰⴱⵓⵕ. ⴷ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵙⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⴳ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ, ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴽⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ.