ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ : ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ, ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 04 ⴷ 05 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 2019, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ:

 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ,
 • ⵎⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ,
 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵕⴰⴹⵉ ⵛⵛⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ,
 • ⵣⵓⵀⵉⵔ ⵛⵛⵔⴼⵉ, ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ,
 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⵉⴽⵔⴰⵜ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
 • ⵏⴰⵉⵍⴰ ⵜⵜⴰⵣⵉ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ,

ⴱⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵅⴼ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵢⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵙⵔⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵙ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ , ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ :

 

1- ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ, ⴰⴳⴷⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⴱⵓⵖⵍⵓ,

2- ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ,

3- ⴰⵎⵢⴰⵡⴰ ⵙⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ,

4- ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ: ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ, ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ,

5- ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴷⴷⵖ, ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴼⴼⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼⵏ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ:

 • ⴰⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ,
 • ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ,
 • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ,
 • ⴰⵙⵙⵓⴷⴼ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ,
 • ⴰⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ, ⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ,
 • ⴰⵙⴱⴷⴷ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ,
 • ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ,
 • ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ,
 • ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ,
 • ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ,
 • ⴰⴷⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ,
 • ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵥⵍⴰⵢ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ,
 • ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ,
 • ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ ⵊⴰⵊ ⵓⵙⵙⵉⴹ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ,
 • ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ,
 • ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ,
 • ⴰⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵉ, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ,
 • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ,

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⴷⵡⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵍ.