ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 04 ⴷ 05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵓⵎⵉ ⵙⵜⵉⵏ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ. ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⵍⵙⴰ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵉⴳⴰ ⵅⴼ ⵙ ⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ:

1- ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ, ⴰⴳⴷⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⴱⵓⵖⵍⵓ,

2- ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ,

3- ⴰⵎⵢⴰⵡⴰ ⵙⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ,

4- ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ: ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ, ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ,

5- ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵢⴰⵎⵓ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 40 ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ, ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ 500 ⵏ ⵡⵓⴷⵎ, ⵢⵓⵡⵙⵏ ⵙ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵏ ⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ…

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵜⵓⴽⴰⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⵊⴰⵊ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ, ⴷ ⵉⵥⵉⵍ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.