ⵜⵉⵢⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ 2019

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ:

 ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ :

* ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵟⴰⴼⴰ ⵎⵍⵃ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⵍⴰ ⵓⵡⴰⴱⴱⵉⵅⵓ ⴰⵃⴰⴷⴰⵏ”, ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵎⵓⵇⴰⵔⴰⴱⴰⵜ ⵍⵉ ⵏⵏⴰⵛⵕ,

*  ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵅⴰⵍⵉⵚ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ  Guerre Totale suivi de Vols, l’éclat, ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⴷⴰⵕ ⵏⵏⴰⵛⵕ ⴼⴰⵚⵉⵍⴰ,

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ:  

* ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵊⵉⵕⴰⵏ, ⵅⴼ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ “ⴰⵍⵃⴰⵊⴰⵕ ⵡⴰ ⵍⴱⵉⵕⴽⴰ”, ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⴷⴰⵕ ⵏⵏⴰⵛⵕ ⴼⴰⵚⵉⵍⴰ,

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ: ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴽⴽⵙ,

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ :

* ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵢⵢⴰⴷ ⴰⴱⵍⴰⵍ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ ⴰⵍⵊⴰⵀⵍ ⴰⵍⵎⵓⵕⴰⴽⴽⴰⴱ, ⵡⴰ ⵉⵛⴽⴰⵍⵉⵢⵢⴰⵜ ⴰⵍⵎⵓⵄⵜⴰⵇⴰⴷ ⴷⴷⵉⵏⵉ ⴼⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ, ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵜⵥⵉⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵎⵉⵏⵓⵏ ⴱⵉⵍⴰ ⵃⵓⴷⵓⴷ,

*ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵣⴽⵔⵉ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ Modernités arabes, de la modernité à la globalisation »,, ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⴽⵅⵡⴰⵥⵉ ⴷⵉ ⵛⵓⵏⴰⵎⴰⵏ,

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ:

*ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⵍⴽⴰⵔⵉⴽⴰⵜⵓⵔ ⴼⵉ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵙⵙⵓⵅⵕⵉⵢⵢⴰ ⵄⴰⵍⴰ ⵍⵎⵉⵃⴰⴽⴽ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ,

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ :

* ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵇⴰⵔⵉⴱ ⵡⴰ ⵍⴱⴰⵄⵉⴷ ⵎⵉⵏ ⵍ ⴰⵏⵟⵕⵓⴱⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵢⴰ ⴱⵉ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ, ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵕⴰⵛⵉⵇ, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵉ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ,

 ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ :

* ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵏⴰⴷⵉ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⵛⵛⵉⵄⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵉ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ”, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷⴰⵕ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ,

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ :

* ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵎⵍⵄⵉⴷ ⵍⵄⴷⵏⴰⵏⵉ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⵉⵏⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏ”, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ,

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ:

* ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵓⵙⴰⵏ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⵃⵓⵔⵉⵢⵢⴰ ⵎⵉⵏⴰ ⵙⵙⴰⵎⴰⴻ”, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵇⴰⵜ ⴱⵉⵍⴰⵍ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ 191 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵃⵎⵎⵣⵡⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⴷⵉⴳⵙ:

* ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ: 27 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ,

* ⴰⵍⵍⴰⵙ: 38,

* ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ: 27,

* ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ: 22,

* ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ: 15,

* ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: 10,

* ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: 22,

* ⴰⴷⵍⵉⵙⵉⵎⵥⵥⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ: 11.

* ⴰⵙⵓⵖⵍ: 19.

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ 2019, ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⵓⵚⵓⴼ.

* ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ: ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⵣⵏⵉⴱⵕ,

* ⴰⵍⵍⴰⵙ: ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⵕⵕⵛⵉⴷ,

* ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ: ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⵄ ⴱⵉⴹⴰ,

* ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ: ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵣⵀⴰ ⴱⵏ ⵍⵅⵢⵢⴰⵟ ⵣⵣⴽⴽⴰⵔⵉ,

* ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ: ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵟⵃⵟⴰⵃ,

* ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵟⵃⵟⴰⵃ,

* ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⵕⵕⵛⵉⴷ,

* ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ:ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⵕⵕⵛⵉⴷ,.

* ⴰⵙⵓⵖⵍ : ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⵙⴰⴱⵉⵍ.

ⵇⴰⴷⵜⵉⵍⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 18 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 2019, ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.