ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴰⵢⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴳ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2019

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, (ⵎⵏⵉⴷ)ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵀⵢⵢⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ, ⴳ ⴽⵛⵛⵎ ⵉⴷⵔⵉⵎ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵜⵙⵏⵎ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵔⵉⵣ.

ⴳ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⵉⴽⴽⴰ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵍⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵔⵣⵓⴼ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⴽⵛⵎ 110 ⵏ ⵉⴷ ⵍⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.