ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ , ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019.

ⴰⵔ ⵜⵜⴱⵔⵔⴰⵃ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴽⴰⵏⵜ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⵙ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ www.minculture.gov.ma, ⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴽⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

 

ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ:

1- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-RABAT-SALE-KENITRA.pdf

2- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙⵟⵟⴰⵜ: http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-CASABLANCA-SETTAT.pdf

3- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-BENIMELLAL-KHENIFRA.pdf

4- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-FES-MEKNES.pdf

5- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-TANGER-TETOUAN-ELHOUCEIMA.pdf

6- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ :http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-MARRAKECH-SAFI.pdf

7- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-ORIENTAL.pdf

8- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-SOUSS-MASSA.pdf

9- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-LAAYOUN-SAKIA-ALHAMRA.pdf

10- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-DAKHLA-OUED-DAHAB.pdf

11- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ :http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-GUELMIM-OUED-NOUN.pdf

12- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⵍⵉⵍⴰⵍⵜ : http://www.minculture.gov.ma/wp-content/uploads/2019/09/REGION-DARAA-TAFILALT.pdf