ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵃⵎⴷ ⵚⵚⵄⵕⵉ

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 22 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 , ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵃⵎⴷ ⵚⵚⵄⵕⵉ, ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴱⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴽⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 16, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴰⴽⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵜⵎⵜⵉⵍ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵟⵟⵢⵢⴱ ⵚⵚⴷⴷⵉⵇⵉ, ⴷ ⵃⵎⴷ ⵟⵟⵢⵢⴱ ⵍⵄⵍⵊ, ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.

ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵃⵎⴷ ⵚⵚⵄⵕⵉ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵄⵎⵓⵕⴰ, ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵟⵟⵢⵢⴱ ⵚⵚⴷⴷⵉⵇⵉ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1965 ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵕⴽⴰⴹ… ⴳ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵚⴹⵚⵉⵜ.

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵣⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷⴹ ⴰⴼⵛⴰⵏ ⴷⴷⵏ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⵎⵃⴷ ⵚⵚⵄⵕⵉ.