ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵚⴹⵉⵚ

ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⵅⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ  ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ  ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⴰⵔ 16 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 2020,ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴷⵖ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ  ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵥⴰⵕⵙ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵎⴰⵢⴳⴰ ⵜ ⴰⵡⴰⵏⴽ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ, ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⴼⵙⵔⵏ. ⵙⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⴰ, ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰⵖ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ.

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ:

 • ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ : ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
 • ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔⵉ: ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴱⴰⵢⵜ ⵛⵛⵉⵄⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴼⵕⵕⴰⵏ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
 • ⵕⴰⵛⵉⴷⴰ ⵔⵔⴰⵇⵉ: ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
 • ⵊⴰⵎⵄ ⴱⵉⴹⴰ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵕⵕⴰⴹⴰ: ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵖⵓⵜⵏⴱⵔⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
 • ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ: ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ,
 • ⵕⵃⵃⴰⵍ ⴱⵓⴱⵔⵉⴽ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵢⵉⵏ,
 • ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵄⴱⴱⴰⴷⵉ: ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ,
 • ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⵔⵔⵜⵏⴰⵏⵉ: ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵕⵉⴳⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
 • ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⵏⴰⴹⵉⵎ: ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵥⵕⵉⴳⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⵚⵖⵉⵔ ⵊⵏⵊⴰⵔ: ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ,
 • ⴼⵓⵣⵢⵢⴰ ⵍⴱⵢⴹ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴼⵓⵏⵓⵏ,
 • ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⵓⵚⵓⴼ: ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ,
 • ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴱⵓⵙⵔⵉⴼ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵇⵔⴰⴻ,
 • ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵇⴱⴱⴰⵊ: ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵏⴰⵀⵉⵍ.